Cursus ‘Effectief technisch leesonderwijs in groep 3’

Effectief technisch leesonderwijs in groep 3

Doelgroep

  • Leerkrachten groep 3
  • Intern begeleiders onderbouw
  • Taalcoördinatoren

 

Inhoud
In vier bijeenkomsten nemen we je mee in vakinhoudelijke en didactische aspecten die van belang zijn bij het leren lezen en spellen in dit belangrijke en mooie leerjaar. Hierin worden theorie en praktijk continu met elkaar verbonden, gebaseerd op inzichten uit de wetenschap. Literatuur lezen, de laatste inzichten meekrijgen, ervaringen uitwisselen én naar huis gaan met een praktisch plan voor de volgende periode in de klas is wat centraal staat.

 

Bijeenkomst 1: een goede leesstart
Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het belang van het leren lezen en spellen in groep 3. Een deskundige leerkracht is hierbij essentieel. Veel kinderen leren in Nederland lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (bijvoorbeeld met de 2e maanversie of de kim-versie) of met de methode ‘Lijn 3’. Met beide methodes kunnen kinderen goed leren lezen en spellen, zo laat onderzoek zien. Enkel de methode volgen is echter geen garantie voor goed leesonderwijs. Kinderen krijgen maar één kans in groep 3 om goed te leren lezen, het is onze taak om het onderwijs zo in te richten dat alle kinderen deze kans optimaal kunnen benutten. Wat zijn de doelen rondom technisch lezen en -spellen en hoe zorg je ervoor dat je leerlingen zich komend schooljaar ontwikkelen tot goede lezers en spellers? Hoe zorg je voor een gevarieerd en sterk aanbod? Hoe monitor je leerlingen en zorg je voor (preventief) handelen om uitvallers te voorkomen? Na deze bijeenkomst heb je hier het antwoord op gekregen. Ook zal er ruimte zijn voor het praten over de gelezen literatuur, praktische tips en het uitwisselen van ervaringen met elkaar: zo vormen we een lerend netwerk.

Bijeenkomst 2: het handelen na de herfstsignalering
Na de herfstvakantie wordt in groep 3 doorgaans de herfstsignalering afgenomen. Een toets van belangrijke waarde, omdat het informatie geeft over waar de leerling staat in het technisch leesproces ten opzichte van wat je mag verwachten in deze periode van groep 3. Nog belangrijker dan de toets zelf is het handelen van de leerkracht naar aanleiding van deze toets. Hoe ga je het technisch leesonderwijs vormgeven tot en met januari? Hoe zorg je voor een rijk en uitdagend aanbod in de klas waarin voldoende aandacht is voor herhaling en automatisering? En wat vraagt dit van het klassenmanagement? Wat doen we met risicolezers en welke interventies kunnen we inzetten? Deze aspecten komen tijdens deze bijeenkomst aan de orde. We leren van- en met elkaar door wederom (ingebrachte) literatuur te lezen. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en er zal een sterke koppeling zijn tussen theorie en praktijk.

Bijeenkomst 3: het handelen na de wintersignalering
Na de klankzuivere periode en het eerste halfjaar technisch lees- en spellingonderwijs wordt de wintersignalering afgenomen om te kijken hoe de leerlingen zich hebben ontwikkeld. We staan stil bij het belang van de afname van de wintersignalering, maar vooral ook bij het interpreteren en handelen na het afnemen van deze toetsen. Waar ligt nu na januari de focus wat betreft technisch lezen en spellen? Wat zijn de doelen van januari t/m juli en welke interventies dragen ertoe bij dat deze doelen behaald kunnen worden door de leerlingen? Deze vragen staan centraal tijdens deze bijeenkomst. Ook gaan we in op het onderwijs aan risicolezers in de tweede helft van groep 3: welke interventies zijn geschikt en wat vraagt dit van jou als leerkracht in de organisatie en het klassenmanagement? Tevens komt het omgaan met sterke lezers aan de orde. De koppeling tussen theorie en praktijk staat centraal, we leren van (ingebrachte) literatuur en er zal ruimte zijn om ervaringen uit te wisselen.

Bijeenkomst 4: het handelen van voorjaar tot aan de zomervakantie
De laatste periode van groep 3 staat centraal in deze bijeenkomst. Wanneer we terugblikken, beseffen we vaak dat leerlingen in groep 3 al ongelooflijk veel hebben geleerd. Juist ook in deze laatste weken kunnen leerlingen nog groei doormaken met betrekking tot technisch lezen, spellen én begrijpend lezen. We zoomen in op welke zaken er groepsbreed toe doen als het gaat om goed onderwijs in technisch lezen- en spellen aan het eind van groep 3. Welke activiteiten behoren een dagelijkse plek op het rooster te krijgen? Welke rol krijgt het automatiseren? Ook bespreken we geschikte interventies in de laatste periode van groep 3 om risicolezers zo tot het eind van het schooljaar optimaal te laten profiteren van het geboden onderwijs.

Verder gaan we in op tekstbegrip. Waar aan het begin van groep 3 het begrip van geschreven taal middels begrijpend luisteren wordt geoefend, zijn leerlingen aan het eind van groep 3 technisch gezien in staat om ook zélf een tekst te lezen. Als leerkracht kun je de focus dus laten verschuiven van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. Hoe kan een zinvolle les begrijpend lezen eruitzien? Wat is de meerwaarde van het geven van deze lessen, naast het volgen van de methode? En hoe kan dat in het lesrooster een plek krijgen? Tot slot krijgt de overdracht naar groep 4 aandacht.

Data, tijd en locatie

Vier middagen van 2,5  uur

Data, tijd en locatie

  • dinsdag 7 september 2021. Tijd 15.45-18.15 uur
  • donderdag 18 november. Tijd: 15.45-18.15 uur
  • dinsdag 25 januari 2022. Tijd: 15.45-18.15 uur
  • donderdag 12 mei 2022. Tijd: 15.45-18.15 uur
 

Kosten: geen

Tony van Dalen

Onderwijs adviseur Expertis

Tony is directeur van Expertis. Zij heeft ruime ervaring als leraar en directeur in het primair onderwijs. Als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen ondersteunt zij scholen bij het verbeteren van hun onderwijs.

Cursus ‘Effectief technisch leesonderwijs in groep 3’

 

Datum

07-09-2021 - 10-04-2022

Tijd

15:45 - 18:15

Locatie

De Octopus