‘Voortgezet leesonderwijs onder de loep’ groep 4 t/m 8

Cursus ‘Voortgezet leesonderwijs onder de loep’

Door Marita Eskes: Auteur van ‘Het beste Onderwijsboek van 2020’: ‘Technisch lezen in een doorlopende leerlijn’

.

Doelgroep

  • Leerkrachten groep 4 t/m 8
  • Intern begeleiders
  • Taalcoördinatoren

Inhoud

In deze cursus word je in drie middagen meegenomen in de doorlopende leeslijn van groep 4 t/m 8. Je krijgt zicht op de leerlijn, de doelen, je leert effectieve leeslessen vorm te geven vanuit bewezen aanpakken, waarbij effectieve instructie een essentiële rol speelt. Met welke leesmethode je als school ook werkt: de leerkracht is de sleutel tot succes. Tijdens de bijeenkomsten wisselen theorie en praktijk elkaar af, lezen we (vooraf) literatuur, gaan we hierover in gesprek en zal er naast input
vanuit de cursusleider, ook ruimte zijn voor uitwisselen van vragen en lesvoorbeelden. We delen successen met elkaar en na drie bijeenkomsten ben je in staat om in jouw klas, maar ook in andere groepen binnen je bouw, het leesonderwijs effectief vorm te geven. Wellicht kun je jouw collega’s hierna in je eigen school ook helpen om de doorlopende lijn te versterken. Inschrijven voor de cursus betekent dat je alle drie de bijeenkomsten aanwezig zal zijn.

 

  • Bijeenkomst 1: de doorlopende lijn binnen het voortgezet technisch lezen In deze bijeenkomst neem je kennis van de hele doorlopende leeslijn. Wat is het belang van geletterdheid? Hoe ziet de doorlopende lijn eruit en waarom is het van belang om als leerkracht de schoolbrede doelen goed te kennen? Na afloop van deze avond weet je hoe een leesles optimaal kan worden vormgegeven en heb je tips gekregen die je gelijk de volgende dag in de les kunt inzetten of met je collega’s kunt delen.
  • Bijeenkomst 2: de rol van vloeiend lezen in een rijk leesaanbod Tijdens de tweede bijeenkomst staan we stil bij wat vloeiend lezen precies inhoudt. We gaan in op de rol van automatisering en de balans tussen het oefenen op woord- en tekstniveau. We staan stil bij hoe een leesles vanuit een lesmethode er geregeld uitziet en hoe je deze effectief kunt inzetten in je eigen klas of bouw. Ook wordt een koppeling gemaakt met leesbegrip: hoe kun je aandacht voor techniek en begrip combineren?
  • Bijeenkomst 3: lezen met begrip en een rijke leesomgeving In de laatste bijeenkomst wordt ingegaan op leesbegrip, de rol van kennis en hoe je het lezen gedurende de schooldag een prominente plaats kunt geven bij alle vakken. Ook gaan we in op de leesmotivatie en komt aan de orde hoe je op je eigen school kunt werken aan een goed leesbeleid en elkaar kunt versterken middels onder andere het maken van afspraken en collegiale consultatie.
 
Doelen
Het versterken van vakmanschap van de leerkracht, intern begeleider, leescoördinator of schoolleider betreft didactische en vakinhoudelijke kennis over effectief leesonderwijs. Na afloop weet je…
• hoe de doorlopende leeslijn eruitziet;
• welke doelen er centraal staan van groep 4 t/m 8;
• wat onder vloeiend lezen wordt verstaan;
• wat de rol is van automatisering bij het lezen;
• hoe je kunt omgaan met de risicolezers in de verschillende leerjaren;
• hoe je de leesontwikkeling van leerlingen kunt monitoren;
• hoe je effectief met een leesmethode omgaat;
• hoe vloeiend lezen zich verhoudt tot begrijpend lezen;
• hoe je samen kunt borgen op schoolniveau.

Locatie:

Daltonschool Het Palet

Data:

  • woensdag 19 januari 2022
  • woensdag 30 maart 2022
  • woensdag 11 mei 2022

Tijd: 14.30-17.30

Studiemateriaal
Voor elke deelnemer wordt het boek Technisch lezen in een doorlopende lijn aangeschaft. Wanneer het aantal deelnemers bekend is, wordt het aantal benodigde boeken geïnventariseerd en besteld
Verder worden er artikelen ter verdieping gebruikt. Deze worden door de adviseur verstrekt.

Kosten: geen

Marita Eskes

Onderwijs adviseur Expertis

Marita Eskes werkt als senior onderwijsadviseur primair onderwijs op het gebied van taal-/lezen en didactisch handelen. Zij heeft jaren gewerkt in het primair onderwijs als leerkracht, leescoördinator en Remedial Teacher. Hierdoor weet zij de theorie als geen ander in de praktijk te brengen als het gaat om het realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor álle leerlingen.

‘Voortgezet leesonderwijs onder de loep’ groep 4 t/m 8

 

Datum

19-01-2022 - 10-04-2022

Tijd

14:30 - 17:30

Locatie

Daltonschool Het Palet